Μενού Κλείσιμο

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων:

Τι είναι;
Ένας νέος τρόπος ρύθμισης και διευθέτησης οφειλών των επιχειρήσεων που στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας τους, όπως προβλέπεται στο Ν. 4469/2017.

Ποιες οφειλές περιλαμβάνει;
Ρυθμίζει οφειλές με πιστωτές της επιχείρησης τόσο από τον ιδιωτικό τομέα (χρέη προς τρίτους, τράπεζες κλπ) όσο και από το δημόσιο (Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ΔΕΚΟ και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.).

Ποιος μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία
α) Τα νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
β) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα.
Δεν μπορούν να υπαχθούν τα πρόσωπα που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Ενδεικτικά, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή, φοροτεχνικού, ιατρού, οδοντιάτρου, φυσιοθεραπευτή, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, ερευνητή, αναλογιστή, χημικού, γεωπόνου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη ή ηθοποιού, σκηνοθέτη και διακοσμητή

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;
Ο οφειλέτης σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης να έχει:
α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στην περίπτωση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα,
θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity), στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
β) Θα πρέπει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να συγκεντρώνει μία τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Να είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
ή
Να είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο Ν.Π.Δ.Δ.
ή
Να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933.
ή
Να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές να υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 €.

Επίσης, δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση όταν το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: Φοροδιαφυγή, πλην των περιπτώσεων μη απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη.

Σε τι διαφέρει από τις λοιπές πτωχευτικές διαδικασίες;
Σκοπός της ρύθμισης σύμφωνα με το Νόμο είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων, αυτών δηλαδή που μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να δημιουργήσουν μελλοντικά κέρδη. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης πρέπει να αποδεικνύεται με την αίτηση ή οποία θα ελεγχθεί από τους πιστωτές ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Ποιος εκκινεί τη διαδικασία υπαγωγής σε ρύθμιση;
α) Τη διαδικασία εκκινεί κατ’ αρχήν ο ίδιος ο οφειλέτης, με την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
β) Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο ΝΠΔΔ, καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν επίσης να εκκινήσουν τη διαδικασία ως πιστωτές.

Ποιες απαιτήσεις δεν υπάγονται στη ρύθμιση;
α) Εξαιρούνται από τη διαδικασία όλες οι απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
β) Οι απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης.
γ) Οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Υπάρχει ελάχιστος αριθμός πιστωτών που πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία;
Θα πρέπει να συμμετέχουν οι πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των συνολικών απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2241364874

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.