ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις  του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α΄/16-5-1997),  του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α’/28-9-1999), της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Ζ1 – 496/7-12-2000 (ΦΕΚ 1545 Β΄/ 18- 12-2000),  του Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ 192 Α΄/21-8-2002), της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.