Καταναλωτική αγωγή σημαίνει άγω, οδηγώ στον χώρο τη ς Κατανάλωσης. Οδηγώ τα παιδιά στην ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης, σωστής καταναλωτικής συμπεριφοράς.